menu Home
AndorraEconomia

L’economia andorrana modera el ritme d’expansió, però resisteix millor que els països de l’entorn

Ràdio Valira | 19 de desembre de 2023

La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra (CCIS) ha presentat les conclusions dels resultats de l’enquesta de clima empresarial corresponent al primer semestre del 2023, en la 53a edició, i també les expectatives dels empresaris de cara als mesos següents. L’anàlisi dels resultats permet conèixer el sentiment de confiança de les empreses i obtenir informació sobre la marxa de l’activitat empresarial andorrana i la seva evolució futura. En les enquestes de conjuntura hi han participat 448 empreses dels sectors de la indústria, la construcció, el comerç al detall i l’hoteleria.

L’economia andorrana ha donat mostres de fortalesa al llarg de la primera meitat de l’any 2023, malgrat l’entorn econòmic més complex i incert. Ara bé, cal matisar que l’evolució de l’activitat, tot i ser positiva, ha anat de més a menys durant el semestre.

Les dades i els resultats de les enquestes confirmen que l’economia andorrana modera el ritme d’expansió, però resisteix millor que la majoria d’economies de l’entorn europeu. Els factors que han limitat l’activitat han estat, principalment, la pèrdua de poder adquisitiu de les famílies, associada a les pressions inflacionistes, i l’enduriment de les condicions de finançament, que ha frenat la inversió empresarial i la demanda sobretot de consum de béns duradors. La fortalesa de la demanda turística ha actuat de contrapès i s’ha consolidat com una de les principals palanques del creixement andorrà, alhora que la construcció es manté com un altre motor rellevant.

Per sectors, la construcció ha liderat el creixement econòmic el primer semestre de l’any, tot i la moderació que es comença a observar al mercat immobiliari i l’augment dels costos financers. Els serveis –amb un impuls significatiu de les activitats turístiques, però també professionals, immobiliàries, tecnològiques i tècniques– han presentat un ritme d’expansió notable, però amb una tendència clara a la desacceleració en comparació amb el 2022. En el cas del comerç al detall, la marxa dels negocis ha estat positiva, però dins d’un patró de creixement de les vendes encara molt gradual, la qual cosa denota que el consum de béns manté una recuperació més lenta que el consum d’altres serveis turístics. Per la seva banda, el sector industrial també ha experimentat una millora de l’activitat, tot i que més continguda que la del conjunt de l’economia.

Les perspectives per al 2024 apunten que el context de tipus d’interès elevats continuarà actuant com un factor de limitació de l’activitat i de la demanda. L’afebliment previst a les economies europees serà un altre element de fre. En conseqüència, s’espera que el creixement econòmic andorrà continuï desaccelerant-se almenys durant la primera meitat de l’any.

Anàlisi per sectors
La indústria ha mostrat una recuperació progressiva de l’activitat, si bé amb un creixement més lent en comparació amb la mitjana de l’economia. De fet, alguns dels principals indicadors d’activitat del sector –com ara el VAB, la producció o les comandes– han mantingut un ritme d’avenç molt modest, pròxim a l’estancament, fet que evidencia que la millora del sector ha estat discreta.

Segons l’Enquesta de conjuntura de la Cambra del període gener-juny del 2023, la valoració que els empresaris han fet sobre la marxa dels negocis continua en la línia positiva dels quatre semestres anteriors. En concret, la situació dels negocis ha estat qualificada de bona pel 56% de les indústries consultades, mentre que un 12% d’empreses l’han avaluada negativament. Com a resultat, el saldo de respostes positives menys les negatives s’ha situat en +44 punts (el valor més alt, per a aquest període, de la sèrie històrica disponible des del 1997).

La manca de mà d’obra qualificada guanya pes com a obstacle que limita la bona marxa dels negocis i ja preocupa el 41% de les empreses enquestades. D’altra banda, l’encariment dels subministraments i materials, continua tenint una afectació molt rellevant, amb 7 de cada 10 empreses que l’han destacat com un factor limitador de l’activitat. I pel que fa als problemes d’aprovisionament, el seu impacte sobre els negocis s’ha moderat respecte a l’any 2022: el 21,3% de les indústries declara que s’han vist afectades per retards o aturades en l’abastiment de béns (aquest percentatges era del 32,3% el segon semestre del 2022).

L’activitat constructora continua avançant a bon ritme, si bé es detecten signes de moderació en alguns indicadors del sector –com ara el VAB, la creació d’ocupació o l’obra contractada– i un clar alentiment en el mercat immobiliari, que després de dos anys de fort creixement ha començat a patir un ajust significatiu en el nombre de compravendes, principalment per l’impacte de la pujada dels tipus d’interès.

Pel costat de l’oferta, encara persisteixen certes dificultats que continuen condicionant el ritme d’execució d’algunes obres. En opinió dels empresaris, l’encariment dels materials i les primeres matèries segueix sent la principal preocupació en el moment actual, amb el 77,4% d’empreses que l’han assenyalat (un percentatge similar a l’anotat els dos semestres anteriors). També, els problemes associats a la manca de mà d’obra segueixen limitant la capacitat de producció del sector (citat pel 71,9% dels enquestats). D’altra banda, igual que fa sis mesos, 5 de cada 10 empreses han indicat que tenen problemes d’aprovisionament d’alguns materials bàsics.

Quant a l’evolució de l’activitat al llarg de la primera meitat del 2023, la majoria d’empreses han estat optimistes a l’hora de valorar la marxa dels negocis –el 63% l’ha qualificat de bona– i, a més, destaca que no hi ha hagut cap empresa que n’hagi fet una avaluació negativa.

Igualment, el volum d’obra executada ha mantingut una inèrcia positiva –gràcies a l’elevat nombre de promocions d’obra actualment en execució i a l’impuls de la demanda d’habitatges, sobretot, per part d’estrangers–, però s’aprecien augments més moderats que en els dos anys anteriors. El 33% de les empreses del sector han indicat un augment dels treballs realitzats en termes interanuals (aquest percentatge era del 54% el semestre anterior).

Després de la millora experimentada el 2022, el comerç minorista ha mantingut una dinàmica positiva durant el primer semestre del 2023. Tot i així, en comparació amb altres branques de serveis, la recuperació del volum de vendes en el comerç s’ha mostrat més discreta del que s’esperava, si tenim en compte les bones xifres d’afluència turística en aquest període i el comportament favorable del mercat de treball, que actua de puntal important de suport al consum.

Sens dubte, el comerç és el sector que pateix més els efectes sobre el consum de les dificultats econòmiques actuals: pèrdua de poder adquisitiu de les llars, persistència d’una inflació elevada, enduriment de les condicions financeres, menys protagonisme de l’estalvi acumulat de les famílies, etc. A aquest context, s’hi afegeixen els canvis més estructurals de la demanda que afecten el sector del comerç al detall (retail) des fa anys, i que estan relacionats sobretot amb els nous hàbits de consum, les prioritats de despesa diferents i el fort creixement del comerç electrònic.

Factors que dificulten la marxa de l’activitat
Els resultats de l’enquesta de clima empresarial indiquen un impacte més reduït de les dificultats associades a les tensions en les cadenes globals de subministraments: el 23% de les empreses enquestades afirmen que tenen problemes d’aprovisionament o falta d’estocs, davant del 37,8% que ho manifestaven el semestre anterior. Tot i això, l’anàlisi per sectors evidencia que en la construcció i en el comerç dedicat a la venda de vehicles i accessoris l’afectació encara es manté elevada, amb 5 de cada 10 empreses que es veuen limitades per la falta de materials o retards en els proveïments.

D’altra banda, l’encariment de subministraments i materials segueix afectant negativament un nombre elevat de negocis, el 68,7% del total, i l’alça de les despeses d’explotació també es manté com un obstacle rellevant: el 50% del total d’empreses assenyalen que l’increment dels costos d’explotació dificulta la bona marxa de l’activitat, un percentatge que, com hem comentat abans, arriba a ser del 82,5% en el sector hoteler.

En l’àmbit del mercat laboral, continua creixent la preocupació per l’escassetat de mà d’obra: el 42,5% d’empreses afirmen que tenen dificultats per cobrir les vacants de feina, i això suposa un nivell alt en termes històrics. Per sectors, aquest problema continua sent especialment acusat en la construcció i l’hoteleria, en què la manca de personal afecta 7 de cada 10 empreses.

Conclusions de la Cambra
Per garantir que l’economia andorrana prosperi en aquest entorn global menys dinàmic i per poder encarar amb solidesa els importants desafiaments actuals i futurs, des de la Cambra s’apunta que és essencial continuar desenvolupant accions de política econòmica que donin suport a l’activitat empresarial, impulsin la diversificació econòmica i fomentin la competitivitat en tots els nivells.

Això implica implementar mesures que, entre altres aspectess, promoguin la innovació i la tecnologia; incentivin la formació i l’especialització dels treballadors per adaptar-se als canvis en la demanda del mercat; afavoreixin l’emprenedoria i la posada en marxa de noves àrees d’activitat; propiciïn l’eficiència operativa de les empreses mitjançant la reducció de la càrrega administrativa, i facilitin la transició energètica.
  • cover play_circle_filled

    Ràdio Valira
    La ràdio d'aquí

  • play_circle_filled

    RAC1
    Andorra

play_arrow skip_previous skip_next volume_down
playlist_play