menu Home
AndorraPólitica

CM.- El Govern aprova el codi de conducta dels membres de l’executiu i alts càrrecs

Ràdio Valira | 15 de novembre de 2023

Andorra la Vella.- Refermar la prevenció i la lluita contra la corrupció, posant en valor la responsabilitat dels poders públics en la direcció i gestió de l’administració general. Amb aquest objectiu, el consell de ministres ha aprovat el codi de conducta dels membres del Govern i alts càrrecs, un text que estableix les normes de conducta i els principis ètics que s’han de complir per assegurar les normes de bon govern i l’exercici de les funcions amb la màxima transparència, integritat i eficiència.

Així doncs, els subjectes obligats al compliment del codi són el cap de Govern i els ministres; així com els alts càrrecs que s’entenen com a les persones titulars de la Secretaria General del Govern i de les secretaries d’Estat, el cap del Gabinet del Cap de Govern i el cap de Protocol. A més, als efectes d’aquest text, s’assimilen a alts càrrecs els ambaixadors mentre estiguin al capdavant d’una ambaixada o d’una missió diplomàtica, els caps de les missions diplomàtiques i els caps de les oficines consulars.

Pel que fa als principis generals, es determina entre d’altres la importància d’exercir el càrrec d’acord amb l’interès general dels ciutadans; l’aplicació de la transparència, la igualtat, la imparcialitat i l’objectivitat, així com el rendiment de comptes a totes les activitats i els actes oficials; i l’ús de la informació que es coneix per raó del càrrec únicament a efectes del benefici públic, refermant la rellevància de la confidencialitat. Alhora es destaca la necessitat de la dedicació absoluta al càrrec que s’exerceix o el fet que la gestió dels recursos s’ha de fer de manera racional, adequada i eficient. Finalment, s’hi inclou com a principi l’escolta activa a les necessitats manifestades per la població i la potenciació del govern obert, mitjançant la participació ciutadana.

En relació amb les incompatibilitats, es recullen els preceptes de la llei del Govern, subratllant que els membres de l’executiu i alts càrrecs no poden compatibilitzar el seu càrrec amb el de conseller general. Tampoc poden contractar amb l’administració pública, ni ocupar càrrecs directius ni pertànyer a consells d’administració d’empreses privades que contractin amb l’administració.

Entrant al detall, s’enumeren normes vinculades a l’honestedat i la independència, com ara que els subjectes obligats no poden acceptar cap obsequi, oferta d’hospitalitat, invitació, favor o altres serveis que impliquin una despesa econòmica a càrrec de tercers, en benefici propi o del seu entorn familiar. També es recull com a norma l’abstenció d’adoptar mesures o decisions que comportin, en exclusiva, un avantatge personal o professional futur després del cessament del càrrec; i es prohibeix la contractació de familiars fins a segon grau de parentiu, llevat que el familiar esmentat es presenti en un procés selectiu respectant els principis de concurrència, publicitat i transparència.

En paral·lel, s’estableix que els subjectes obligats han de vetllar per prevenir o suspendre qualsevol situació de conflicte d’interès. Quan es tingui coneixement o algun dubte han de posar-ho immediatament en coneixement del Govern. En el cas que els seus interessos personals directes o indirectes entrin en conflicte amb els assumptes sotmesos a deliberació i resolució en les reunions del Govern o d’altres òrgans col·legiats dels quals formin part, han de notificar abans d’intervenir o votar que es dona aquesta situació relacionada amb la qüestió que s’ha de tractar. En aquestes situacions, el subjecte afectat s’ha d’absentar de la reunió mentre es tracti la temàtica concreta.

Quant a la declaració del seu patrimoni –i seguint la llei de transparència, accés a la informació pública i govern obert– els subjectes obligats han de formular, en el moment d’accedir al càrrec i en el moment de finalitzar-lo, la declaració de patrimoni jurada relativa als béns i els drets propis dels quals són titulars en les dates respectives.

Per a la seva correcta aplicació, al començament de cada legislatura la persona titular de la Secretaria General del Govern lliurarà un exemplar del codi a tots els subjectes obligats nomenats. A més, un cop constituït l’executiu, es farà una sessió de formació i sensibilització obligatòria sobre les matèries bàsiques d’aquest codi referent a la conducta que s’espera d’ells, especialment en matèria de deontologia, ètica, conducta, incompatibilitats i conflictes d’interessos.

ANA
  • cover play_circle_filled

    Ràdio Valira
    La ràdio d'aquí

  • play_circle_filled

    RAC1
    Andorra

play_arrow skip_previous skip_next volume_down
playlist_play